FAQ

Algemeen

Loader image

Plaatsing en Planning is een complexe materie en de positie op de wachtlijst laat zich beter uitdrukken in wachttijd. Bestaande klanten krijgen voorrang bij de plaatsing van broertjes/zusjes wanneer zij al een kindje geplaatst hebben op het kinderdagverblijf. Geplaatste kinderen hebben ook voorrang bij een wijziging of uitbreiding van dagen mits passend in de leeftijdsopbouw van de groep.

Vervolgens is de volgorde:

  1. Datum van inschrijving en passend binnen de groepsopbouw conform Beleidsregel Kinderopvang;
  2. Ouders die “passief” op de wachtlijst staan, en weer actief worden;
  3. Na weigering 3e aanbod: blijven desgewenst op de wachtlijst staan maar dalen in de positie;
  4. Binnen elk criterium is de inschrijfdatum bepalend voor de volgorde van plaatsing.

Voor vragen over de mogelijke wachttijd van uw kind(eren), kunt u contact opnemen met Yvonne van Dulst. Zij is aanwezig op maandag, donderdag en vrijdag. Natuurlijk kunt u ook mailen naar klantcontact@kinderopvangwaterland.nl. Wanneer u de Peuteropvang zelf wilt spreken, dan kunt u in de schoolweken tussen 9.00 en 12.00 uur de locatie bellen. ’t Stokpaardje is te bereiken op 020-4038513 en voor Pinokkio is het telefoonnummer 0299-654878 optie 5.

 

Buitenschoolse opvang

Loader image

Nee. Uw kind heeft niet automatisch een plaats op de buitenschoolse opvang op het moment dat hij 4 jaar wordt (en natuurlijk ingeschreven staat). De Wet Aartsen/Bos is er op gericht dat het voor alle kinderen mogelijk moet zijn om gebruik te maken van de opvang van 07.30 tot 18.30 uur. Scholen hebben een inspanningsverplichting hierin en hebben SKW gevraagd hiervoor zorg te dragen.

Dit betekent niet dat wij bij iedere inschrijving gelijk een plek moeten/kunnen realiseren. Sommige dagen ontstaan hierdoor wachtlijsten. Wij zijn continu op zoek met de scholen naar mogelijkheden om de wachtlijst c.q. tijd te beperken.

Kinderen die ziek zijn horen thuis. Maar wat is de definitie van ‘ziek’? De SKW heeft een beleid opgesteld over hoe om te gaan met zieke kinderen. Klik hier om ons ziektebeleid in te zien.

Nee. Als uw kind op het kinderdagverblijf zit, heeft het geen voorrang op de wachtlijst van de buitenschoolse opvang. Ook wordt uw kind niet automatisch ingeschreven voor de BSO als het gebruik maakt van het dagverblijf. Vanaf de 3e verjaardag kan uw kind worden ingeschreven voor de BSO.

 

Kinderopvang

Kinderen die ziek zijn horen thuis. Maar wat is de definitie van ‘ziek’? De SKW heeft een beleid opgesteld over hoe om te gaan met zieke kinderen. Klik hier om ons ziektebeleid in te zien.

Alleen als er sprake is van een plaatsingsovereenkomst kan een kind ook incidenteel op andere dagen worden gebracht. Met andere woorden: is uw kind bij ons geplaatst is en heeft u een keer extra opvang nodig, dan kan dat in overleg met de pedagogisch medewerkers op de groep worden geregeld. Voorwaarde is natuurlijk wel dat er plaats is op de groep. Ruilen van dagen kan ook… zie het ruilbeleid.

De minimale afname is in principe 2 hele dagen per week. Dit is een bewuste keuze op basis van onze pedagogische visie. Wij hebben hierover een aantal uitzonderingen in ons beleid opgenomen. Hier liggen specifieke (sociaal/emotioneel of medische) redenen aan te grondslag. Helaas is het niet meer mogelijk om 1 dag in de week af te nemen.

 

Ouderportaal

Loader image

De Konnect OuderApp is verkrijgbaar in zowel de Apple App Store als de Google Play Store.

Als uw partner geen nieuwsbrieven ontvangt, dan is zijn/haar e-mailadres mogelijk niet bekend bij ons. Als u inlogt in het ouderportaal op https://skwaterland.ouderportaal.nl, dan kunt u daar onder Mijn Gegevens –> Mijn persoonlijke gegevens ook het e-mailadres van uw partner toevoegen. Vanaf de volgende dag wordt uw partner dan meegenomen in de verzendlijst.

Als u de Ouderapp heeft geïnstalleerd wordt u de eerste keer gevraagd om de naam van de organisatie in te vullen. Daar dient u “skwaterland.ouderportaal.nl” in te vullen.