Tarieven/ Kostenberekening

Nettobijdrage, toeslag & subsidie

Tegemoetkomingen kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuteropvang

Voor de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang zijn er diverse mogelijkheden die de overheid biedt:

  1. Tegemoetkomingen via de belastingdienst
  2. Tegemoetkomingen via de lokale overheid (de gemeente waar u woont)

In de gemeente Waterland zijn dergelijke regelingen ook van kracht. De gemeente kijkt allereerst of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming via de belastingdienst. Als dat het geval is, dan vervallen de mogelijkheden voor een gemeentelijke subsidie (subsidie=tegemoetkoming). Alleen voor allochtone ouders die een beperkte tegemoetkoming van de belastingdienst ontvangen in verband met het inburgeringsproces, kan in bepaalde gevallen een aanvullende lokale vergoeding worden aangevraagd.

U kunt op de website van de belastingdienst zelf bepalen of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming: klik dan HIER  voor de tool van de belastingdienst en bekijk na het invullen van uw gegevens op deze site van de belastingdienst of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. Komt u niet in aanmerking dan geeft de uitkomst van de invulschermen van de belastingdienst dit duidelijk weer. Print u dit uit en gebruikt u dat ter onderbouwing van uw aanvraag bij de gemeente.

Asscher Regeling

Kom je niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag dan is er de Asscher Regeling. Dat is een gemeentelijke regeling voor ouders waarvan er 1 ouder werkt en de andere ouder geen inkomen ontvangt. Voorwaarde is dat het kind 2 jaar is. De gemeente hanteert  hetzelfde tarief als de belastingdienst. Ouders betalen een eigen bijdrage afhankelijk van het inkomen. Deze regeling loopt via onze peuteropvang. Je kunt onze leiding hiernaar vragen of ons bellen.
Toolkit Uitleg Kinderopvangtoeslag:
BOinK, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang heeft in 2022 de toolkit ‘Uitleg Kinderopvangtoeslag’ gelanceerd. De toolkit is een hulpmiddel voor ouders en geeft uitleg over kinderopvangtoeslag. Ook helpt de toolkit ouders stap-voor-stap door de belangrijkste onderdelen op de website van Toeslagen. De toolkit is voor iedereen beschikbaar en is gratis te downloaden in meerdere talen; Nederlands, Engels, Pools en Arabisch en ook in Oekraïens en Russisch. De Toolkit is bedacht en ontwikkeld door BOinK. Alle informatie in de toolkit is gecontroleerd door Toeslagen.
Other lanquages >    Klik hier.

Gemeentelijke tegemoetkomingen/subsidies.
De gemeente geeft onder voorwaarden in 4 situaties een mogelijkheid tot subsidiëring van de opvang:

  1. SMI subsidie; in het geval van een niet ideale thuissituatie waarbij uw kind als opvoed/opgroeiondersteuning gebaat kan zijn bij een aantal dagen kinderopvang. Het kan hierbij gaan om kinderdagopvang, peuteropvang of buitenschoolse opvang. Er moet wel een indicatiestelling van de gemeente (aantal dagdelen/aantal uren) zijn opgesteld. Neemt u hiervoor contact op met de gemeente Waterland zodat een aanmelding voor gesubsidieerde opvang in gang kan worden gezet. Als de gemeente de subsidie(rechten) toekent, dan zal de betaling van de subsidie rechtstreeks aan SKW plaatsvinden als u met ons een contract afsluit.
  2. VVE subsidie; het betreft hier een subsidie in het geval uw kind gebaat is bij extra ondersteuning bij taal- en ontwikkelingsachterstanden. Het doel hiervan is dat uw kind zich door deze extra aandacht voldoende ontwikkelt om goed aan te kunnen sluiten als hij/zij naar het basisonderwijs gaat. Voor deze subsidie is een indicatiestelling van de gemeente verplicht. De subsidie kan worden aangevraagd voor de varianten kinder(dag)opvang (2-4 jaar) en peuteropvang (eveneens 2-4 jaar). Ook hier zal de betaling, als de gemeente de subsidie toekent, rechtstreeks aan SKW worden verricht als u met ons een contract afsluit.
  3. Peuteropvang; in het geval u geen tegemoetkoming van de belastingdienst krijgt, kunt u voor maximaal 2 dagdelen gesubsidieerde peuteropvang aanvragen. Peuteropvang wordt aangeboden voor de leefstijdsrange 2-4 jaar. Er is in beginsel geen indicatiestelling van de gemeente nodig zolang u binnen het maximale aantal dagdelen/uren blijft. Uiteraard moet u aan ons wel kunnen aantonen dat u niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming via de belastingdienst. Wilt u meer dagdelen peuteropvang afnemen dan het maximum dat voor deze subsidievorm geldt, dan kan dit natuurlijk. In dat geval zullen de extra uren voor uw eigen rekening komen.
  4. In het geval dat u een werk- en inkomensuitkering via de gemeente ontvangt, kunt u de gemeente vragen of kinderopvang in het kader van uw re-integratie op de arbeidsmarkt, nodig/nuttig kan zijn. In dat geval zal de gemeente een indicatie afgeven voor het aantal dagen/uren waarop zij een tegemoetkoming wil toekennen. Neemt u contact op met de consulent van de gemeente die u begeleidt.

Voor het aanvragen van deze subsidie voor kinderopvang bij de gemeente Waterland kunt u het aanvraagformulier Subsidie Gemeente  HIER downloaden.

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage

Voor alle genoemde gemeentelijke tegemoetkomingen geldt dat een eigen bijdrage van de ouder/opvoeder wordt gevraagd die afhankelijk is van de hoogte van het inkomen. Daarbij wordt dezelfde berekeningssystematiek als bij de belastingdienst gebruikt. Er is dus altijd sprake van een toegekende subsidie (rechtstreeks aan de organisatie die de opvang verzorgt) en een eigen bijdrage (die op factuur aan u wordt gezonden, of die, in het geval van punt 4 hierboven, aan de gemeente wordt gezonden en die op uw uitkering wordt ingehouden).

Voor 2023 hanteert de gemeente voor eigen bijdrage berekening de volgende tabel:

De gemeente verleent subsidie per kalenderjaar. Zij verwacht van u een rechtsgeldig contract met een kinderopvangorganisatie in de gemeente. De gemeente voert het subsidiebeleid uit onder toepassing van de Wet kinderopvang, de regelgeving (tegemoetkomingen kinderopvang) van de belastingdienst en haar eigen subsidie-uitvoeringsregelingen. Subsidieregelingen van andere gemeenten zijn niet van toepassing. Wet en regelgeving van de overheid vindt u op www.overheid.nl .

De VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2023 kunt u gebruiken om voor de gesubsidieerde peuteropvang een inkomensafhankelijke tariefstelling vast te stellen.

Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2023:

Gezamenlijktoetsingsinkomen gezin 2023 Ouderbijdrage peuteropvang 2023 per uur
1e kind 2e kind e.v.
lager dan € 21.278 € 0,36 (2022: € 0,34) € 0,36 (2022: € 0,34)
€ 21.279 € 32.715 € 0,46 (2022: € 0,43) € 0,39 (2022: € 0,37)
€ 32.716 € 45.018 € 0,98 (2022: € 0,92) € 0,49 (2022: € 0,46)
€ 45.019 € 61.231 € 1,53 (2022: € 1,44) € 0,50 (2022: € 0,47)
€ 61.232 € 88.015 € 2,66 (2022: € 2,50) € 0,74 (2022: € 0,70)
€ 85.016 € 121.965 € 4,52 (2022: € 4,24) € 1,16 (2022: € 1,09)
€ 121.966 en hoger € 6,01 (2022: € 5,64) € 2,17 (2022: € 2,03)

 

Plaatsing en planning

Een subsidietoekenning van de gemeente Waterland betekent in beginsel niet dat u voorrang krijgt op (andere) kinderen die op de wachtlijst staan voor plaatsing. Voor zover er op bepaalde dagen een wachtlijst bestaat voor opvang, dan hanteren wij een plaatsingsbeleid.