Privacy beleid

Stichting Kinderopvang Waterland hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. We voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving en willen transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, voor welke doelen we de gegevens gebruiken, met wie we ze delen en welke rechten je zelf hebt over jouw gegevens. In dit Privacy Statement geven wij je heldere informatie hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten, medewerkers en gastouders.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Kinderopvang Waterland houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat wij:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van de persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent persoonsgegevens, je hierop wijzen en deze respecteren.


Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarvoor gebruiken wij deze?

Welke persoonsgegevens wij van je verwerken en voor welk doel we deze gebruiken, hangt af van of je (potentiële) klant of medewerker bij Stichting Kinderopvang Waterland bent. Dit kunnen gegevens zijn zoals je naam, adres, mailadres, telefoonnummer en geboortedatum. Deze zijn nodig voor bijvoorbeeld het opstellen van een overeenkomst voor het bieden of afnemen van kinderopvang of een arbeidsovereenkomst, maar ook voor het verzenden van nieuwsbrieven of uitnodigingen voor een tevredenheidsonderzoek. Welke gegevens we precies verzamelen en waarvoor we deze gebruiken, kun je verderop in dit Privacy Statement lezen.


Beveiliging persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom met grote zorg om met de persoonsgegevens. We treffen technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, manipulatie, onbevoegde toegang, etc. We verbeteren de veiligheidsmaatregelen continu en volgen hierbij de technologische vooruitgang en ontwikkelingen.

We hebben onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • Medewerkers van Stichting Kinderopvang Waterland gaan zorgvuldig om met privacygevoelige gegevens van kinderen, klanten en van collega’s. Ze zijn verplicht tot geheimhouding daarvan.
 • Medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • We maken persoonsgegevens anoniem als dat nodig is;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;
 • We testen en evalueren regelmatig onze privacy maatregelen;
 • Persoonsgegevens worden centraal opgeslagen in één digitaal systeem, dit voorkomt onnodig kopiëren en zorgt dat we de beveiliging goed kunnen concentreren.


Gegevens verstrekken aan derden

Wij verstrekken je gegevens niet aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming, tenzij wij verplicht zijn gegevens door te geven, bijvoorbeeld op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als het nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Stichting Kinderopvang Waterland. Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast via een verwerkersovereenkomst.


Gegevens bekijken en opvragen

Wil je weten welke gegevens van jou bij ons bekend zijn? Je kunt op elk moment en zonder kosten inzicht krijgen in de gegevens die wij van jou hebben verwerkt. Ook kan je ze laten wijzigen of verwijderen, indien wettelijk mogelijk. Neem dan contact met ons op via op via ons centraal bureau op 0299-654878 of klantcontact@kinderopvangwaterland.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, controleren wij of we met de juiste persoon te maken hebben.


Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard door Stichting Kinderopvang Waterland?

Komt er geen overeenkomst tot stand dan worden jouw gegevens na een maand vernietigd. Komt er wel een overeenkomst tot stand dan bewaren wij jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk en houden we ons aan de wettelijke bewaartermijnen.


Buiten de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Klachtrecht

Ben je het niet eens met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of omgaan met jouw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op. Je vindt de klachtenprocedure op onze website. Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Stichting Kinderopvang Waterland behoudt zich het recht om dit privacybeleid te wijzigen. Wij raden je aan deze pagina geregeld te bezoeken, zodat je altijd op de hoogte bent van de laatste versie. Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd in mei 2019.


Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens van klanten

Stichting Kinderopvang Waterland hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. We voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving en willen transparant zijn over onder andere de soorten gegevens die we verwerken en voor welke doelen we ze gebruiken.


Welke persoonsgegevens vraagt Stichting Kinderopvang Waterland van haar klanten?

Ben je klant bij Stichting Kinderopvang Waterland of wil je klant worden? Dan hebben wij de volgende gegevens van jou en eventueel je partner nodig:

 • Voorletters en voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Adres (postcode, straatnaam, huisnummer en woonplaats)
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer
 • Rekeningnummer IBAN
 • Eenoudergezin ja / nee
 • Indien vergoeding vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten: Inkomen (IB 60 verklaring)

Ook vragen we de volgende gegevens van je kind(eren)

 • Voorletters en voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geslacht
 • (Verwachte) geboortedatum
 • Adres (postcode, straatnaam, huisnummer en woonplaats)
 • BSN
 • Bij schoolgaande kinderen: naar welke school zij gaan

Verder vragen wij de noodzakelijke informatie om de opvang te kunnen regelen, zoals welke dagen er opvang nodig is, voor welke locatie je kiest, welke schoolklas je kind zit etc. Mogelijk vragen wij ook in telefoongesprekken bovenstaande persoonsgegevens op. Dit gebeurt altijd met jouw goedkeuring.

Voor een kwalitatief goede uitvoering van onze kinderopvangdiensten vragen wij ook naar aanvullende gegevens die voor de opvang van belang kunnen zijn, zoals persoonlijke omstandigheden, informatie over achtergrond en levensbeschouwing, opvoedingsideeën. Voor het opvragen en verwerken van deze gegevens vragen wij je nadrukkelijke toestemming.

Beeldmateriaal van je kind zoals foto’s en video’s gebruiken we nooit zonder jouw schriftelijke toestemming Deze toestemming vragen wij vooraf.


Grondslag voor de verwerking van de gegevens

De grondslag voor het verwerken van de gegevens is de overeengekomen opdracht tot het bieden van kinderopvang.


Voor welke doelen gebruikt Stichting Kinderopvang Waterland deze persoonsgegevens?

Wij gebruiken alleen gegevens die we nodig hebben om de overeenkomst uit te voeren. De gegevens worden voor de volgende doelen gebruikt:

 • Het bieden van kinderopvang
 • Administratieve doeleinden
 • Het bijhouden van gegevens die van belang zijn voor de opvang, verzorging, begeleiding en ontwikkeling van je kind
 • Het onderhouden van contact met jou over je kind
 • Het verzenden van nieuwsbrieven
 • Het aanvragen van subsidie of verzorgen van de kinderopvangtoeslag
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek

Heb je vragen over bovenstaande informatie of wil je weten welke gegevens er van jou bij ons bekend zijn? Neem dan gerust contact met ons op via 0299-654878 of klantcontact@kinderopvangwaterland.nl.

Persoonsgegevens van medewerkers

Stichting Kinderopvang Waterland hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. We voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving en willen transparant zijn over onder andere de soorten gegevens die we verwerken en voor welke doelen we ze gebruiken.

Welke persoonsgegevens vraagt Stichting Kinderopvang Waterland van haar medewerkers?

Ben je medewerker bij Stichting Kinderopvang Waterland of kom je bij ons werken? Dan hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland
 • Nationaliteit
 • Adres (postcode, straatnaam, huisnummer en woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Salarisgegevens
 • Kopie ID
 • Burgerservicenummer voor loonbelastingverklaring
 • Bankrekeningnummer
 • Functie
 • Datum in dienst
 • Contactpersoon in geval van calamiteiten (naam, nummer en relatie tot deze persoon)
 • Diploma’s
 • Verklaring aanvullende ziekteverzekering
 • Loonheffingsformulier


Grondslag voor de verwerking van de gegevens

De grondslag voor het verwerken van de gegevens is de arbeidsovereenkomst.


Voor welke doelen gebruikt Stichting Kinderopvang Waterland deze persoonsgegevens?

Wij gebruiken bovenstaande gegevens voor de volgende doelen:

 • De arbeidsovereenkomst (samenstellen en de uitvoering er van)
 • Uitbetalen van salaris
 • Interne nieuwsbrieven
 • Cursusdoeleinden
 • Het bijhouden van gegevens die van belang zijn voor onze samenwerking en de uitoefening van je dienstverband
 • Medewerkerstevredenheidonderzoek

Voor communicatiedoelen kan gebruikt gemaakt worden van jouw beeldmateriaal. Hiervoor vragen wij altijd jouw toestemming.

Heb je vragen over bovenstaande informatie of wil je weten welke gegevens er van jou bij ons bekend zijn?
Neem dan gerust contact met ons op via 0299-654878.