FAQ2019-07-17T21:27:29+02:00
Wordt mijn kind gedurende de Coronacrisis op zijn eigen groep opgevangen?2020-03-16T18:53:10+01:00

Zolang de extra maatregelen rondom het Coronavirus gelden zullen wij proberen om uw kind zoveel mogelijk op te vangen op de eigen groep/locatie met daarbij de vaste medewerkers van de desbetreffende groep. Gedurende de extra maatregelen zullen wij ook zorgvuldig kijken naar de inzet van ons personeel. Bij zeer lage kindaantallen kunnen groepen worden samengevoegd. U wordt hiervan altijd op de hoogte gesteld.

Wat is mijn positie op de wachtlijst?2021-04-15T11:31:01+02:00

Plaatsing en Planning is een complexe materie en de positie op de wachtlijst laat zich beter uitdrukken in wachttijd. Bestaande klanten krijgen voorrang bij de plaatsing van broertjes/zusjes wanneer zij al een kindje geplaatst hebben op het kinderdagverblijf. Geplaatste kinderen hebben ook voorrang bij een wijziging of uitbreiding van dagen mits passend in de leeftijdsopbouw van de groep.
Vervolgens is de volgorde:

Datum van inschrijving en passend binnen de groepsopbouw conform Beleidsregel Kinderopvang;
Ouders die “passief” op de wachtlijst staan, en weer actief worden;
Na weigering 3e aanbod: blijven desgewenst op de wachtlijst staan maar dalen in de positie;
Binnen elk criterium is de inschrijfdatum bepalend voor de volgorde van plaatsing.

Voor vragen over de mogelijke wachttijd van uw kind(eren), kunt u contact opnemen met Yvonne van Dulst. Zij is aanwezig op maandag, donderdag en vrijdag. Natuurlijk kunt u ook mailen naar klantcontact@kinderopvangwaterland.nl.  Wanneer u de Peuteropvang zelf wilt spreken, dan kunt u in de schoolweken tussen 9.00 en 12.00 uur de locatie bellen.  ’t Stokpaardje is te bereiken op 020-4038513 en voor Pinokkio is het telefoonnummer 0299-654878 optie 5.

Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?2020-03-16T18:40:16+01:00

Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang. Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven. (Bron: www.rijksoverheid.nl)

Wanneer moet je vanwege het Coronavirus thuisblijven?2020-03-16T18:45:13+01:00

Vanaf 12 maart heeft de Rijksoverheid maatregelen ingesteld om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.  Daarin staat duidelijk vermeld wanneer je thuis moet blijven. Op 15 maart werden aanvullende maatregelen bekend gemaakt. Meer informatie: www.rivm.nl

Waar kan ik de Konnect OuderApp downloaden?2019-07-25T23:06:26+02:00

De Konnect OuderApp is verkrijgbaar in zowel de Apple App Store als de Google Play Store.

Mijn partner ontvangt de nieuwsbrieven niet?2020-10-13T10:36:42+02:00

Als uw partner geen nieuwsbrieven ontvangt, dan is zijn/haar e-mailadres mogelijk niet bekend bij ons. Als u inlogt in het ouderportaal op https://skwaterland.ouderportaal.nl, dan kunt u daar onder Mijn Gegevens –> Mijn persoonlijke gegevens ook het e-mailadres van uw partner toevoegen. Vanaf de volgende dag wordt uw partner dan meegenomen in de verzendlijst.

Mijn kind wordt binnenkort 4 jaar; krijgt hij dan automatisch een plek op de BSO?2019-01-22T08:56:03+01:00

Nee. Uw kind heeft niet automatisch een plaats op de buitenschoolse opvang op het moment dat hij 4 jaar wordt (en natuurlijk ingeschreven staat). De Wet Aartsen/Bos is er op gericht dat het voor alle kinderen mogelijk moet zijn om gebruik te maken van de opvang van 07.30 tot 18.30 uur. Scholen hebben een inspaningsverplichting hierin en hebben SKW gevraagd hiervoor zorg te dragen.

Dit betekent niet dat wij bij iedere inschrijving gelijk een plek moeten/kunnen realiseren. Sommige dagen onstaan hierdoor wachtlijsten. Wij zijn continu op zoek met de scholen naar mogelijkheden om de wachtlijst c.q. tijd te beperken.

Mijn kind is ziek, wat nu?2020-01-14T11:25:34+01:00

Kinderen die ziek zijn horen thuis. Maar wat is de definitie van ‘ziek’? De SKW heeft een beleid opgesteld over hoe om te gaan met zieke kinderen. Klik hier om ons ziektebeleid in te zien.

Mag mijn kind naar de kinderopvang?2020-03-16T16:49:37+01:00

De kinderopvang gaat dicht tot en met 6 april 2020. Kinderen van wie (een van beide) ouders in cruciale beroepsgroepen werken, kunnen in principe op de kinderopvang terecht. Voor de goede orde merken wij op, dat wij geen kinderen mogen opvangen die verkouden of ziek zijn, ook wanneer hun ouders in de cruciale beroepen werkzaam zijn.

Mag ik als zzp’er mijn kind naar de kinderopvang brengen?2020-03-16T18:37:40+01:00

De opvang is nu alleen beschikbaar mensen met een cruciaal beroep. Dit betekent dat zzp’ers/ die werkzaam zijn in een cruciaal beroep een beroep kunnen doen op opvang. Voor de overige zzp’ers geldt dat zij zelf hun kinderen moeten opvangen. Helaas is de opvang nu niet voor iedereen beschikbaar. Er zijn door het kabinet keuzes gemaakt om in deze uitzonderlijke e situatie de cruciale functies in onze maatschappij voor te laten gaan. (Bron: www.rijksoverheid.nl)

Krijg ik tegoed terug voor de dagen dat mijn kind niet terecht kan?2020-03-16T18:49:39+01:00

Voor de ouders van de kinderopvang geldt dat bij het afmelden van hun kind een tegoed wordt aangemaakt dat op een later tijdstip in te zetten is als ruildag. Let op: gedurende de periode van de extra maatregelen rondom het Coronavirus zullen wij geen ruildagen in behandeling goedkeuren/in behandeling nemen.

Voor de ouders van de buitenschoolse opvang geldt dat er geen tegoed wordt aangemaakt bij het afmelden van uw kind tijdens reguliere schooldagen.

Kan ik mijn kind ook incidenteel brengen?2020-10-09T16:50:13+02:00

Alleen als er sprake is van een plaatsingsovereenkomst kan een kind ook incidenteel op andere dagen worden gebracht. Met andere woorden: is uw kind bij ons geplaatst is en heeft u een keer extra opvang nodig, dan kan dat in overleg met de pedagogisch medewerkers op de groep worden geregeld. Voorwaarde is natuurlijk wel dat er plaats is op de groep. Ruilen van dagen kan ook… zie het ruilbeleid.

Ik heb de app geinstalleerd en moet een naam invullen?2019-07-25T22:45:18+02:00

Als u de Ouderapp heeft geïnstalleerd wordt u de eerste keer gevraagd om de naam van de organisatie in te vullen. Daar dient u “skwaterland.ouderportaal.nl” in te vullen.

Hoeveel dagen mag/kan mijn kind komen?2019-01-22T08:51:46+01:00

De minimale afname is in principe 2 hele dagen per week. Dit is een bewuste keuze op basis van onze pedagogische visie. Wij hebben hierover een aantal uitzonderingen in ons beleid opgenomen. Hier liggen specifieke (sociaal/emotioneel of medische) redenen aan te grondslag. Helaas is het niet meer mogelijk om 1 dag in de week af te nemen.

Heeft mijn kind -dat op het kinderdagverblijf zit- voorrang als hij naar de BSO gaat?2019-01-22T08:55:01+01:00

Nee. Als uw kind op het kinderdagverblijf zit, heeft het geen voorrang op de wachtlijst van de buitenschoolse opvang. Ook wordt uw kind niet automatisch ingeschreven voor de BSO als het gebruik maakt van het dagverblijf. Vanaf de 3e verjaardag kan uw kind worden ingeschreven voor de BSO.

Corona-beslisboom, wanneer blijft mijn kind thuis?2020-10-12T20:44:31+02:00

Update over de Coronaregels en de opvang.

Beslisboom per 12 oktober.

Ga naar de bovenkant